menadzer
Posted on / Kursy i szkolenia

Nowoczesny i skuteczny menedżer w dobie wysokiej konkurencyjności

Informacje ogólne

Do kogo skierowane

Moduł przeznaczony dla menedżerów – w tym właścicieli firm – którzy są aktywnie zainteresowani rozwojem osobistym i rozwojem swoich umiejętności zawodowych, w tym szczególnie zwiększeniem swojej skuteczności operacyjnej oraz umiejętności budowania wysokiej konkurencyjności swojej Organizacji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Nabyta wiedza i umiejętności

Celem ogólnym programu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji menedżerskich kadry menedżerskiej wyższego szczebla z uwzględnieniem podstawowych obszarów umiejętności „miękkich” , w tym przede wszystkim konwencji „Myślenia i działania systemowego” oraz obszaru IV Generacji Zarządzania Czasem jako nowoczesnego narzędzia zarządzania operacyjnego i strategicznego.
Jest to szkolenie rewitalizujące podstawy zarządzania oraz dające jednocześnie nowoczesną wiedzę dotyczącą osiągania skuteczności w zarządzaniu. Oparte na systemie warsztatowym, szkolenie daje uczestnikom konkretną wiedzę i narzędzia menedżerskie oraz wdraża umiejętność ich używania, zapoznając tym sposobem uczestników z odpowiedziami na następujące pytania:

 • Jak delegować skutecznie i uczynić delegowanie mechanizmem „kaskadowym”, rozwijającym się na całą organizację?
 • Jak kontrolować bez kontrolowania?
 • Jak budować motywację jednostki i grupy, jednocześnie utrzymując wysoką skuteczność ich działań?
 • Dlaczego moc zarządzania to nie to samo co prawo do zarządzania?
 • Jak być ojcem, matką, motywatorem, mentorem, nauczycielem, przełożonym i partnerem w jednej osobie?
 • Jak uczynić różnorodność charakterów potencjałem dynamizującym rozwój zespołu, Organizacji?
 • Jak budować autorytet i dlaczego obrona autorytetu za wszelką cenę jest metodą na jego najszybszą utratę?
 • Dlaczego zarządzanie czasem to jeden z filarów zarządzania w ogóle?
 • Jak budować efektywnie działającą grupę zarządzającą?
 • Jak być liderem i menedżerem zmian i jak tę zmianę kontrolować?
 • Jakie są mechanizmy zarządzania w sytuacji kryzysowej?
 • Jak dawać sobie radę ze stresem menedżera?
 • Jak kontrolować przebieg procesów operacyjnych w sytuacji presji czasowej i zadaniowej?

Styl prowadzenia zajęć

Szkoleniowiec nie „prezentuje” swojej wiedzy w celu „popisu”, ale przekazuje kluczowe elementy wiedzy, uczy umiejętności w sposób dostępny, uproszczony – tak, aby materiał był przyswajalny i praktyczny, możliwy do zastosowania w środowisku pracy zaraz po szkoleniu.
Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, szkoleniowiec często zadaje pytania, „angażując” uczestników od samego początku (element motywacji). Na bazie ich reakcji, odpowiedzi na pytania, poznaje ich, ich doświadczenia, wiedzę, charaktery, kulturę pracy. Dzięki temu może zdecydowanie bardziej praktycznie (pomocnie) odnieść sie do ich potrzeb. Uczestnicy podświadomie i świadomie odczuwają swoją pozycję w czasie szkolenia jako partnerską – ten element jest później przez szkoleniowca podkreślony jako praktyczne zastosowanie technik motywacyjnych.

W czasie szkolenia prezentowane są przykłady wzięte z „życia” – większość z nich to sytuacje doświadczone w czasie własnych doświadczeń biznesowych i pracy konsultingowej w kraju i za granicą, a część z nich, to przykłady podane przez uczestników, co szczególnie „urealnia” tematykę.

Plan zajęć

1. Rewitalizacja pojęcia „zarządzanie” – czym jest i czemu ma służyć

Treść:
 • Zarządzać nie znaczy rządzić
 • Najważniejsza cecha skutecznego menedżera
 • Przedsiębiorczość a zarządzanie – proaktywność menedżera
 • AMO – fundament skutecznego zarządzania
 • Presja – tlen menedżera i najprostsze techniki budowania odporności na stres
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Ćwiczenie w podgrupach: „Analiza zachowań menedżera”

Nabyte umiejętności:

Umiejętność oceny zachowań menedżera budujących jego autorytet

2. Podstawy nowoczesnego zarządzania

Treść:
 • Zmiana i jej tempo jako pewnik – element do wykorzystania
 • Konkurencyjność ilościowa versus jakościowa
 • MiDS – „Myślenie i działanie systemowe”
 • Pokolenia wpracy: Tradycjonaliści,
 • Nowy mechanizm zarządzania operacyjnego – „Motywacja i Konsekwencja Menedżerska”
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Mini-ćwiczenia indywidualne

Nabyte umiejętności:

Umiejętność rozróżniania zachowań reaktywnych i pro aktywnych.

Umiejętność rozróżniania zachowań modelu teorii „X” i „Y”

3. Przywództwo a zarządzanie

Treść:
 • 8 taktyk wpływania na drugiego człowieka
 • Prawo do zarządzania versus moc zarządzania
 • 5 rodzajów mocy sprawczej
 • Style przywództwa i jak tę wiedzę wykorzystać
 • Orientacja na zadania wersus orientacja na człowieka
 • Jak motywować? – 4 kompleksowe narzędzia analizy menedżerskiej
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Test „13 kluczowych pojęć w zarządzaniu”

Ćwiczenie „Analiza stylu przywództwa wg Siatki Blake?a i McCanse”

Nabyte umiejętności:

Umiejętność dobierania taktyki wpływu w zależności od sytuacji

Umiejętność podstawowej (uproszczonej) analizy stylu zachowania menedżerskiego

Umiejętność analizy mechanizmów motywacji

4. Przywództwo a zarządzanie zmianą

Treść:
 • Typy zmian
 • Fazy reagowania na zmianę
 • Przyczyny oporu przed zmianami i techniki jego pokonywania
 • Przywództwo, zmiana i proaktywność
 • Zarządzanie zmianą a zarządzanie w kryzysie
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Mini-ćwiczenia w podgrupach

Nabyte umiejętności:

Umiejętność rozpoznawania faz procesu zmiany

Umiejętność doboru zachowań Menedżerskich w zależności od fazy procesu zmiany

Umiejętność panowania na d emocjami w czasie procesu zmiany

5 i 6. Menedżer

Treść:
5. Menedżer – nauczyciel, coach, mentor, motywator, opiekun
 • Zmiana paradygmatu – kontrolować znaczy pomagać
 • Mity o zarządzaniu – dlaczego perfekcja jest wrogiem menedżera, czyli sztuka analizy i decyzyjność menedżerska
 • Asertywność menedżera – rola, cele, zachowania i techniki
6. Komunikacja a efektywność menedżera
 • Empatia – podstawa działań menedżerskich
 • Paradygmat a odrzucenie pojęcia samowystarczalności
 • Płaszczyzny komunikacji
 • Techniki komunikacji werbalnej – od klamry prezentacyjnej po sztukę zadawania pytań
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów – konflikt jako pozytyw
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Ćwiczenie w grupach „Kultura dyskusji i definiowanie różnicy zdań”

Nabyte umiejętności:

Umiejętność kontrolowania emocji w czasie dyskusji

Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn komunikacji

7. Praca w zespole – budowanie grupy

Treść:
 • Co to jest grupa?
 • Budowanie spójności grupy
 • Liderzy formalni i nieformalni
 • Dynamika grupy a skuteczność
 • Grupowe podejmowanie decyzji
 • Podejmowanie decyzji z pomocą grupy
 • Pułapki podejmowania decyzji w grupie
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Ćwiczenie symulacyjne Blancharda „Budowanie zespołu”

Nabyte umiejętności:

Umiejętność doboru zachowań Menedżerskich w zależności od fazy rozwoju zespołu.

8. Narzędzia skutecznego zarządzania sobą i organizacją

Treść:
 • Zarządzanie czasem – klucz do efektywności
 • System Zarządzania Czasem
 • Podstawowe procesy zarządzania czasem
 • Podstawowe narzędzia zarządzania czasem
 • Praktyczne czyli skuteczne planowanie operacyjne
 • Dobór priorytetów – podstawa sztuki podejmowania decyzji
 • Prawo Pareto – zasada 80/20 – sztuka analizy
 • Zarządzanie czasem w grupie
 • Zarządzanie „małym” projektem
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Prezentacja Systemu Zarządzania Czasem

Nabyte umiejętności:

Umiejętność stosowania podstaw Systemu Zarządzania Czasem

Umiejętność doboru priorytetów i podejmowania decyzji w oparciu o Macierz Czasu

9. Delegowanie – kluczowe narzędzie procesu zarządzania

Treść:
 • Istota i 4 cele delegowania
 • Poziomy delegowania
 • Techniki delegowania
 • Delegowanie na poziomie najwyższego szczebla zarządzania – kaskadowość delegowania
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Ćwiczenie indywidualne „Delegować aby rozwijać”

Nabyte umiejętności:

Umiejętność rozwijania podopiecznych i delegowania w oparciu o strukturę poziomów delegowania

10. ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE – Myślenie systemowe w sytuacjach niesprzyjających

Treść:
 • Definicja kryzysu w ujęciu praktycznym
 • Podstawowe mechanizmy zachowań w czasie kryzysu
 • Zarządzanie w sytuacji kryzysowej
 • Myślenie i działanie systemowe w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie w kryzysie z udziałem mediów
Forma:

Wykład interaktywny z dyskusją

Mini-ćwiczenia w grupie

Nabyte umiejętności:

Umiejętność doboru zachowań Menedżerskich w sytuacji kryzysowej.
Umiejętność rozpoznawania wczesnej fazy kryzysu.