zamkniecie roku 2018
Posted on / Książki i publikacje

Zamknięcie roku 2018 – Ujęcie Podatkowe

O książce

Już po raz trzeci Polska Akademia Rachunkowości S.A. oddaje do rąk Czytelników książkę, której zadaniem jest przedstawienie podatnikom, będącym osobami prawnymi oraz fizycznymi, jak również spółkami i innymi jednostkami, które nie posiadają osobowości prawnej, sposobu rozliczenia podatku dochodowego – tym razem za 2018 r. Książka zawiera kompleksowe rozwiązania podatkowe w kwestii rozliczenia rocznego, przy czym tematykę podzielono na trzy części. Pierwsza część omawia roczne rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W części tej zostały wyjaśnione kwestie związane z podmiotami zobowiązanymi do rocznego rozliczenia, sposobem kwalifikacji przychodów i kosztów, rozliczeniem tych przychodów i kosztów, odliczeniami od dochodu i podatku oraz przykład sporządzenia zeznania rocznego. Uwzględniono również tematykę dotyczącą dokumentacji składanej razem z zeznaniem, w tym również kwestie związane z obowiązkami rocznymi, jakie podatnicy muszą wypełnić jako płatnicy, pobierający zaliczki na podatek lub podatek zryczałtowany. Omówiono również budzące największe wątpliwości w praktyce kwestie związane z rozliczaniem różnic kursowych, należności wątpliwych, nieściągalnych i umorzonych, momentem zarachowania przychodów i kosztów, odpisów amortyzacyjnych, odliczenia podatku zapłaconego za granicą, itp.

Druga część odnosi się do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, zarówno tych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, jak również tych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Uwagi odnoszące się do osób fizycznych dotyczą zatem przedsiębiorców. Również w tej części omówione wszystkie kwestie związane z poprawnym ustalaniem dochodu do opodatkowania. Wspomniano również o obowiązkach związanych z zamknięciem roku, nałożonych na podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz płacących kartę podatkową.

Trzecia część dotyczy wybrane rozliczeń w podatku od towarów i usług. Z zakończeniem roku w podatku VAT wiąże się obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego na podstawie proporcji. Ponadto omówiono wybrane zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości w praktyce.

Walorem książki jest praktyczne ujęcie omawianego zagadnienia w sposób kompleksowy w zakresie obowiązków podatkowych podatnika. Książka zawiera kilkadziesiąt przykładów (w tym przykład rozliczenia rocznego podatników podatku od osób prawnych), co podkreśla jej praktyczny walor. W książce zamieszczono również szereg pism i interpretacji organów podatkowych, Ministerstwa Finansów oraz orzeczeń NSA i Sądu Najwyższego, w celu przedstawienia stanowiska fiskusa i orzecznictwa w omawianych obszarach.

Należy zauważyć, że przedmiotem publikacji nie jest ustalanie wyniku finansowego w rozumieniu przepisów bilansowych. Omówione w książce rozwiązania dotyczą jedynie zagadnień podatkowych i wskazują na poprawne ustalenie dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (albo określenie poniesionej straty). Podatnik powinien zatem dokonać niezbędnych czynności księgowych, aby doprowadzić wynik bilansowy do dochodu podatkowego. Rozwiązanie przedstawione w publikacji mają mu w tym pomóc, gdyż dotyczą one właśnie szczegółowych kwestii podatkowych.

Zobacz też: www.wzborcya.biz

Informacje o autorze

Marcin Pacyna – doradca podatkowy, prawnik, szkoleniowiec PAR S.A., wykładowca uniwersytecki, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, właściciel kancelarii podatkowej (specjalizującej się m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i sądowoadministracyjnych, optymalizacją podatkową, rozliczeniach międzynarodowych w zakresie VAT), autor ponad 200 artykułów opublikowanych m.in na łamach Gazety Prawnej, Gazety Podatkowej, Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Przeglądu Podatku Dochodowego, Poradnika VAT