vademecum
Posted on / Książki i publikacje

Vademecum samodzielnego księgowego. Wydanie III

TEORIA, PRZYKŁADY, ZADANIA, TESTY

Celem książki jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości przez samodzielnych księgowych. Walory opracowania pozwalają również na jego wykorzystanie w różnorodnych formach szkoleń, studiowaniu rachunkowości przez studentów studiów ekonomicznych oraz w samokształceniu.

Opracowanie składa sią z trzech powiązanych merytorycznie części. W pierwszej, dotyczącej teorii rachunkowości, przedstawiono istotą systemu rachunkowości, jej zakres przedmiotowy i podmiotowy. Ponadto scharakteryzowano w niej zasady rachunkowości, majątek przedsiębiorstwa oraz wynik finansowy. W części drugiej, poświęconej rachunkowości według prawa bilansowego, omówiono dokumentacją zasad (polityki) rachunkowości, obieg dokumentów księgowych oraz zasady prowadzenie ksiąg rachunkowych. Trzecia część opracowania dotyczy rachunkowości finansowej. Przedstawiono w niej zasady pomiaru, dokumentacji i ewidencji poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa i źródeł finansowania.

Podstawowym walorem książki jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości z punktu widzenia prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz prawa podatkowego.

 

Informacje o autorze

Autorami opracowania są pracownicy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego:
1. Prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz – kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego,
2. Prof. dr hab. Ksenia Czubakowska – kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego,
3. Dr hab. prof. US Waldemar Gos – kierownik Zakładu Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego,
4. Dr hab. prof. US Kazimiera Winiarska – kierownik Zakładu Sprawozdawczości Finansowej i Audytu Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego,
5. Dr Anna Buczkowska,
6. Dr Marcin Kaczmarek,
7. Dr Urszula Wawer,
8. Mgr Stanisław Hońko.

Twórcy książki są autorami wielu publikacji naukowo-dydaktycznych, w tym o zasięgu ogólnopolskim, m.in. takich jak: Zarządcze aspekty rachunkowości (PWE, Warszawa 2003), Komentarz do ustawy o rachunkowości (Lexis-Nexis, Warszawa 2003), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw (Ekspert, Wrocław 2004). Aktywnie uczestniczą w praktyce gospodarczej jako konsultanci rozwiązań ewidencyjno-księgowych. Są również wieloletnimi wykładowcami prowadzącymi kursy i seminaria doskonalące wiedzą służb księgowych.

Autor: praca zbiorowa pod redakcją dr Waldemara Gosa
ISBN: 83-920931-5-1
Liczba stron: 576
Typ okładki: twarda