income tax calculator accounting 4097292
Posted on / Książki i publikacje

Skale podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych

1. OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2009 r. – 31.12.2014 r.

a)  Do kwoty 85.528 zł   —>  18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł.

b) Ponad kwotę 85.528 zł —> 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Kwota wolna od podatku = 3091 zł

Podstawa prawna:  art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. , poz. 361 z późn. zm.)  oraz art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.)

2. OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

a)  Do kwoty 44490 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 586,85 zł.

b) Ponad kwotę 44490 zł do kwoty 85528 zł —> 7866,25 zł+ 30% nadwyżki ponad 44490 zł.

c) Ponad kwotę 85528 zł —> 20177,65 zł + 40% nadwyżki ponad 85528 zł.

Kwota wolna od podatku = 3091 zł

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.). art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

3. OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2007r. – 31.12.2007r.

a)  Do kwoty 43.405 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 572,54 zł.

b) Ponad kwotę 44.490 do kwoty 85.528 zł —> 7866,25 zł + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł.

c) Ponad kwotę 85528 zł —> 20311,31 zł + 40% nadwyżki ponad 85528 zł.

Kwota wolna od podatku = 3015 zł

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.). art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

4. OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2006r. – 31.12.2006r.

a)  Do kwoty 37024 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 530,08 zł.

b) Ponad kwotę 37024 do kwoty 74048 zł —> 6504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł.

c) Ponad kwotę 74048 zł —> 17611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74048 zł.

Kwota wolna od podatku = 2792 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

5.  OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.

a)  Do kwoty 37024 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 530,08 zł.

b) Ponad kwotę 37024 do kwoty 74048 zł —> 6504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł.

c) Ponad kwotę 74048 zł —> 17611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74048 zł.

Kwota wolna od podatku = 2792 z

Podstawa prawna:

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Uwaga:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r., Nr 263, poz. 2619), z dniem 01.01.2005 r. nowelizacji uległa  ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (a ściślej –  jej art. 27, regulujący obowiązującą skalę podatkową). Zmiana polegała na dodaniu kolejnego (trzeciego) progu podatkowego (kwota 600 000 zł) oraz kolejnej (czwartej już – w przedmiotowej skali) stawki podatku (227 992 zł 48 gr + 50% nadwyżki ponad 600 000 zł) stawki podatku, obowiązującej osoby, których dochody przekraczałyby ten próg.

W wyroku z dnia 15 lutego 2005 r. (sygn. K 48/04, opublikowany w Dz.U. z 2005 r., Nr 30, poz. 262) Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że wprowadzenie nowego progu podatkowego i nowej stawki podatku przebiegło z naruszeniem art. 2 Konstytucji RP, z uwagi na brak odpowiednio długiego okresu vacatio legis. W postanowieniu z 22 lutego 2005 r. Trybunał doprecyzował ponadto, iż w efekcie uznania przedmiotowej nowelizacji za niezgodną z ustawą zasadniczą, nie wywiera ona skutków prawnych, pomimo formalnego pozostawania w tekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy – próg podatkowy w wysokości 600.000 zł oraz (obowiązująca po jego przekroczeniu) stawka podatku w wysokości 227 992 zł 48 gr + 50% nadwyżki ponad 600 000 nie obowiązywały podatników.

6.  OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r.

a)  Do kwoty 37024 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 530,08 zł.

b) Ponad kwotę 37024 do kwoty 74048 zł —> 6504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł.

c) Ponad kwotę 74048 zł —> 17611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74048 zł.

Kwota wolna od podatku = 2792 z

Podstawa prawna:

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Podstawa prawna:
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

7.  OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

a)  Do kwoty 37024 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 530,08 zł.

b) Ponad kwotę 37024 do kwoty 74048 zł —> 6504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł.

c) Ponad kwotę 74048 zł —> 17611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74048 zł.

Kwota wolna od podatku = 2789,89 zł

Podstawa prawna:

§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1691)

art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

8.  OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2002 r. – 31.12.2002 r.

a)  Do kwoty 37024 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 518,16 zł.

b) Ponad kwotę 37024 do kwoty 74048 zł —> 6516,40 zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł.

c) Ponad kwotę 74048 zł —> 17623,60 zł + 40% nadwyżki ponad 74048 zł.

Kwota wolna od podatku = 2727 ,16 zł

Podstawa prawna:

art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

art. 1 pkt 5 z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001 r., Nr 134, poz. 1509).

9.  OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2001 r. – 31.12.2001 r.

a)  Do kwoty 37024 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 493,32 zł.

b) Ponad kwotę 37024 do kwoty 74048 zł —> 6541,24 zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł.

c) Ponad kwotę 74048 zł —> 17648,44 zł + 40% nadwyżki ponad 74048 zł.

Kwota wolna od podatku = 2596 ,43 zł

Podstawa prawna:

§ 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz.U. z 2000 r., Nr 101, poz. 1090)

art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

10.  OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.01.2000 r. – 31.12.2000 r.

a)  Do kwoty 32736 zł   —>  19% minus kwota zmniejszająca podatek 436,20 zł.

b) Ponad kwotę 3736 do kwoty 65472 zł —> 5783,64 zł + 30% nadwyżki ponad 32736 zł.

c) Ponad kwotę 65472 zł —> 15604,44 zł + 40% nadwyżki ponad 65472 zł.

Kwota wolna od podatku = 2295 ,79 zł

Podstawa prawna:

§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz.U. z 1999 r., Nr 95, poz. 1105)

art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416, z późn. zm.)