finanse malych
Posted on / Kursy i szkolenia

Wprowadzenie do finansów dla małych i średnich przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Cel modułu

Podstawowym celem modułu jest wprowadzenie w tematykę finansów. Poszczególne bloki tematyczne przybliżać będą tematykę związaną z oceną opłacalności, tworzeniem planów finansowych, wyborem odpowiednich źródeł finansowania czy prostymi zabezpieczeniami przed zmianami kursów walutowych. Przygotowane przykłady uwzględniają specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno w zakresie skali działania jak i np. dostępnych danych. Ich rozwiązanie przydatne może okazać się zarówno dla wzrostu efektywności prowadzonych przedsięwzięć, jak również poprawy zarządzania finansami osobistymi. Istotną zaletą modułu jest możliwość przećwiczeni prezentowanych zagadnień z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Nabyta wiedza i umiejętności

Uczestnicy nauczą się:

 • obliczać próg rentowności,
 • tworzyć plany finansowe,
 • wskazywać odpowiednie źródła finansowania działalności,
 • przeprowadzać ocenę opłacalności,
 • ustalać wartość przyszłą pieniądza,
 • opracowywać plany systematycznego oszczędzania,
 • zabezpieczać się przed ryzykiem kursowym,
 • korzystać z arkusza kalkulacyjnego.

Wymagania wstępne

Zainteresowanie prezentowanym tematem i pozytywne nastawienie

Plan zajęć

Część 1.

Treść:

Wprowadzenie do finansów. Podstawowe pojęcia i wstępna ocena opłacalności

 • Przychody i koszty
 • Rodzaje zysku uwzględniane w finansach. Zysk a MSP
 • Próg rentowności jako narzędzie wstępnego badania opłacalności
 • Analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości w planowaniu przedsięwzięć.
Forma:

Wykład i ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

Poznanie podstawowych pojęć związanych z finansami, takich jak przychody i koszty, zysk, próg rentowności. Umiejętność wstępnego badania oceny opłacalności planowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładowe zagadnienia: podpowiedź dla lektora angielskiego, czy powinien prowadzić działalność w domu, czy wynająć salę na potrzeby prowadzenia zajęć; ustalenie, jaki powinien być obrót w sklepie spożywczym, aby zapewnione zostały odpowiednie zyski; analiza dla środka wypoczynkowego, czy korzystne jest prowadzenie usług hotelarskich, gastronomicznych i związanych z odnową biologiczną.

Część 2.

Treść:

Wprowadzenie do planowanego sprawozdania finansowego

 • Znaczenie planowania finansowego i budżetowania dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o przychodach i kosztach
 • Bilans jako źródło informacji o majątku i źródłach jego finansowania
 • Rachunek przepływów jako źródło informacji o wpływach i wydatkach
 • Powiązania między częściami planowanego sprawozdania finansowego
Forma:

Wykład i ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

Moduł ma przede wszystkim za zadanie w zwięzły sposób uzupełnić wiedzę z zakresu podstawowych pojęć wykorzystywanych w finansach i rachunkowości związanych ze sprawozdawczością finansową. Analiza przedstawionych zagadnień jest niezbędna dla dalszych części szkolenia, związanych z planowaniem finansowym, oceną wykonalności i opłacalności.

Część 3.

Treść:

Planowanie finansowe w małym i średnim przedsiębiorstwie

 • Luka finansowania ? wczesne wykrywanie problemów z brakiem środków pieniężnych dzięki budżetom gotówkowym
 • Konsekwencje zmian w wielkościach sprzedaży dla innych budżetów przedsiębiorstwa
 • Elementy zarządzania gotówką i radzeniem sobie z problemami z płynnością
Forma:

Wykład i ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

W module wykorzystana zostanie wiedza zdobyta we wcześniejszych częściach szkolenia. Uczestnicy tworzyć będą proste plany finansowe dla krótkich okresów czasu, dzięki czemu nabędą umiejętność wczesnego wykrywania potencjalnych problemów z płynnością, np. wywołanych zbyt dużymi kosztami stałymi, zapasami czy odroczonymi terminami płatności. Przeanalizowane zostaną również sytuacje, w których sprawdzone zostanie np., w jakich warunkach spadek ceny i związany z tym wzrost sprzedaży jest dla przedsiębiorstwa korzystny.

Część 4.

Treść:

Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw

 • Kapitał własny. Wady i zalety
 • Kredyt i leasing jako podstawowe źródła kapitału obcego.
 • Alternatywne formy finansowania działalności: fundusze pożyczkowe, factoring, aniołowie biznesu, venture capital i private equity
Forma:

Wykład i ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

Umiejętność wskazywania wad i zalet różnych form finansowania działalności. Wyznaczanie rzeczywistych kosztów korzystania z określonych źródeł kapitału. Wskazanie źródeł kapitału rzadziej wykorzystywanych przez MSP, a mogących rozwiązać część problemów finansowych jak również związanych z zarządzaniem.

Część 5.

Treść:

Zmiana wartości pieniądza w czasie. Podstawy

 • Wartość przyszła pieniądza
 • Wartość bieżąca pieniądza
 • Rachunek rent i plany systematycznego oszczędzania
Forma:

Wykład i ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

Ustalanie przyszłej i bieżącej wartości pieniądza, wymaganych stóp zwrotu i okresów potrzebnych do zwielokrotniania posiadanego kapitału. Opracowywanie planów oszczędnościowych. Moduł ma charakter wprowadzający do kolejnej części szkolenia, czyli oceny opłacalności.

Część 6.

Treść:

Właściwa ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

 • Metody proste i dyskontowe
 • Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • Specyfika wyznaczania przepływów pieniężnych dla MSP
Forma:

Wykład i ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

Realizowane przedsięwzięcia powinny być opłacalne. Z niniejszej części szkolenia uczestnik dowie się, jak stosować najpopularniejsze metody oceny opłacalności wykorzystujące przepływy pieniężne, przy czym przy ich zastosowaniu wyznaczać stopę dyskontową i cashflow w sposób właściwy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Część 7.

Treść:

Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym

 • Konsekwencje zmian kursów walutowych dla rentowności transakcji
 • Proste produkty bankowe zabezpieczające przed ryzykiem kursowym (opcje i kontrakty forward)
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem za pomocą produktów giełdowych (kontrakty futures)
Forma:

Wykład i ćwiczenia

Nabyte umiejętności:

Umiejętność oceny ryzyka walutowego i zastosowania prostych narzędzi do zabezpieczania się przed stratami wywołanym niekorzystnymi zmianami kursów.

Część 8.

Treść:

Finanse z arkuszem kalkulacyjnym

 • Wprowadzenie do zastosowania arkusza w finansach
 • Ocena opłacalności
 • Budżetowanie elastyczne
 • Analiza zmian wartości pieniądza w czasie i zastosowanie NPV i IRR
 • Porównanie opłacalności różnych form finansowania inwestycji (zakup za gotówkę, poprzez kredyt i wykorzystanie leasingu)
Forma:

Ćwiczenia komputerowe

Nabyte umiejętności:

Ostatni moduł tej części kursu poświęcony jest na nabycie praktycznych umiejętności związanych z efektywnym zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego w finansach. Uczestnicy będą mieli szansę na przećwiczenie na komputerach zagadnień omawianych we wcześniejszych częściach modułu.